Gebruiksovereenkomst met betrekking tot de Snoobi-service (de ‘Overeenkomst’)

De doelstelling van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Snoobi B.V. (“Snoobi”) en de Klant, met betrekking tot het recht van de Klant om de Snoobi Analytics of Prospekter Service (“Service”) te gebruiken die door Snoobi B.V. wordt aangeboden. Door zich aan te melden voor de Service en deze daadwerkelijk te gebruiken, verbindt de Klant zich aan de volgende voorwaarden.
Het is mogelijk dat voor modules en add-ons additionele voorwaarden van toepassing zijn van andere toeleverende bedrijven.
De Snoobi Verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van deze gebruiksovereenkomst en is hier te lezen en te downloaden

Registratie

De Klant of vertegenwoordiger van de Klant registreert de Klant als gebruiker van de Service door het invullen van het orderformulier voor de Service of het bestellen van de Service via een andere methode, waarbij de Klant akkoord gaat met deze Overeenkomst. Snoobi behoudt zich het recht voor de registratie van de Klant al dan niet te accepteren. Beide partijen verplichten zich om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen. De Klant is aansprakelijk voor alle zaken die zich voordoen in relatie tot de gebruikersaccount en het wachtwoord dat aan de Klant is verstrekt. De Klant verplicht zich om de Service te gebruiken volgens de wettelijke normen en de goede zeden.

Pilotperiode en gratis edities

Indien een pilotperiode is overeengekomen, is deze slechts geldig voor de periode zoals die op de website of in een afzonderlijke overeenkomst staat vermeld en kan door een organisatie slechts éénmaal worden aangevraagd. De gebruiker van een Pilotperiode of gratis edities stemt er uitdrukkelijk mee in dat Snoobi tijdens de gebruiksperiode contact opneemt met de aanvrager om deze te voorzien van informatie en het doen van een aanbod voor het verdere gebruik of uitbreiding van de Service. Snoobi kan de aanvraag voor een Pilot of gratis edities afwijzen of gedurende de looptijd stopzetten als gebruiker niet aan alle verplichtingen voortvloeiend uit deze Gebruikersovereenkomst voldoet. Tijdens een gratis pilotperiode is administratie van de Service slechts beperkt mogelijk. Een gratis editie of pilotperiode kan door Snoobi zonder opgaaf van redenen worden beëindigd of gewijgerd.

Kosten en facturering

Indien niet anders overeengekomen, zijn tijdens de Pilotperiode geen kosten verschuldigd. De betaalde Service wordt op basis van de actuele prijslijst aan de Klant in rekening gebracht. Als zich wijzigingen voordoen in de prijs van de Service, wordt de klant hiervan ten minste één maand voor het ingaan van de wijziging op de hoogte gebracht. Na de aangekondigde wijziging heeft de Klant het recht de overeenkomst voor de Service te beëindigen vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde prijs. De Klant betaalt de kosten vooraf. De vervaldatum voor de betaling is 30 dagen na de factuurdatum. Het standaard btw-tarief is van toepassing.

Service en Serviceniveau

De Service is een ‘Software as a Service’ (SaaS) oplossing. Gebruik van de Service is slechts mogelijk door gebruik te maken van een internet browser die voldoet aan de volgende minimum eisen: gebruik van de laatste of voorgaande versie van gangbare internet browsers en gebruik van javascript. Voor een goede werking van de Service kan het gebruik van specifieke browsers en internet ‘cookies’ noodzakelijk zijn en de gebruiker stemt expliciet in met het gebruik van ‘cookies’ voor dit doel.

Beta-versies en functionaliteit

Het is mogelijk dat functionaliteit in Snoobi nog onvolledig is of nog niet voldoende in de praktijk kon worden getest. (zgn. ‘Beta-functies’). Deze functies worden door Snoobi aan gebruiker zonder kosten ter beschikking gesteld. Gebruiker kan echter geen aanspraak maken op het voortzetten van de functies in volgende Snoobi versies. Ook kan Snoobi niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren hiervan. Of een functie zich in een beta-test fase bevindt is te zien aan de aanduiding (ß) of wordt op andere wijze aan de gebruiker gecommuniceerd als het gebruik van (ß) niet mogelijk of praktisch is.

De plichten van de klant

De Klant is verplicht zijn contact- en factuurgegevens up-to-date te houden. De Klant heeft de plicht de aangewezen contactpersoon van de vereiste informatie en bevoegdheden te voorzien voor het vervullen van de plichten die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd voor het contact met Snoobi.

De Klant verplicht zich op geen enkele wijze de met Snoobi verzamelde gegevens te combineren met op andere wijze verzamelde gegevens met het doel persoonlijke informatie van natuurlijke personen te verzamelen tenzij dit vooraf expliciet door deze personen is goedgekeurd. De Klant zal geen e-mails via Snoobi versturen indien dit niet door de geadresseerde vooraf expliciet is toegestaan en zal iedere afmelding van e-mails terstond honoreren en verwerken.
De klant zal verder al het nodige doen die in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming worden genoemd ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, voor zover van toepassing op de door Snoobi verzamelde gegevens

Ten aanzien van mogelijk API-gebruik of de Snoobi Datafeed, en integraties die gebruik maken van Snoobi-koppelingen of die van anderen geldt een ‘Fair Use’ policy.

De rechten en plichten van Snoobi

Snoobi streeft ernaar om de Service tijdens kantooruren voor klanten beschikbaar te houden, uitgezonderd tijdelijke onderbrekingen vanwege gepland onderhoud of onvoorziene technische problemen.

Snoobi heeft het recht de voorzieningen, beschikbaarheid en hardwarevereisten van de Service te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Essentiële correcties naar aanleiding van fouten en wettelijke vereisten worden zo snel mogelijk doorgevoerd. De Klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht als door de gewijzigde, toegevoegde of gewijzigde gegevens veranderingen noodzakelijk zijn in de systemen van de Klant. Snoobi is niet aansprakelijk voor de mogelijke kosten die dit voor de Klant met zich meebrengt. Snoobi behoudt het recht voor de Service op elk willekeurig moment te beëindigen als er redenen zijn om aan te nemen dat de Klant verzuimt de Overeenkomst na te leven.

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade die door het gebruik van de Service wordt toegebracht aan zichzelf, aan Snoobi of aan derden. Als op Snoobi de verplichting rust om de Klant te compenseren bij het niet nakomen van de verplichtingen van deze Overeenkomst of vanwege fouten of tekortkomingen, kan deze compensatie nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant voor de Service betaalt gedurende één factuurperiode. Snoobi is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, zoals winstderving, verlies van gegevens en omzet, beëindiging van de Service en de verliezen die hierdoor kunnen ontstaan, of schade aan eigendommen. Snoobi biedt geen garanties voor de Service ten aanzien van de integriteit of geschiktheid van de Service voor een specifiek gebruik door de Klant.

Snoobi behoudt zich het recht voor een Snoobi Datafeed, API-verbinding of koppeling met een derde leverancier af te sluiten als Klant de ‘Fair Use’ policy ten aanzien van deze verbinding niet nakomt.

Eigendom van gegevens

Specifieke gegevens zoals deze door Snoobi op basis van de Overeenkomst met de Klant van de website(s) van de Klant worden verzameld, zijn eigendom van de Klant. De Klant is gerechtigd de gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. De gegevens zijn beschikbaar voor de Klant via de Service en het recht van de Klant op deze gegevens is beperkt tot de indeling en vorm zoals deze binnen de Service wordt weergegeven. Snoobi is gerechtigd geanonimiseerde gegevens te gebruiken ter verbetering van het algemene serviceniveau, statische analyses en benchmarking.

Snoobi zal de gegevens en archieven in ieder geval opslaan tijdens de duur van de gebruiksperiode tot 3 maanden daarna.

Gedurende deze periode heeft de Klant toegang tot deze gegevens door middel van de Service. Snoobi mag de indeling van de gegevens en de gegevens zelf gebruiken om de Service voor de Klant mogelijk te maken en te verbeteren. Snoobi is gerechtigd geanonimiseerde gegevens te gebruiken ter verbetering van het algemene serviceniveau, statische analyses en benchmarking. Snoobi zal gegevens van de Klant nooit aan derden leveren, met uitzondering van situaties die overdracht noodzakelijk maken voor de levering of voortzetting van de Service. Snoobi kan klant-specifieke gegevens slechts aan derden leveren indien Klant daarvoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. Het recht op de gegevens door de Klant eindigt als deze Overeenkomst niet langer geldig is. Alle partijen verklaren onafhankelijk te opereren en alle noodzakelijke voorzieningen te hebben getroffen om toegang tot de gegevens en vertrouwelijke informatie veilig te stellen en te voldoen aan alle wettelijke bepalingen ten aanzien van het gebruik en toegang tot deze gegevens.

Ten aanzien van data-privacy en de daarmee verband houdende voorwaarden en gebruiksinstructies zijn uitgebreide documenten beschikbaar, zie ‘Privacy’

Marketing

Snoobi heeft het recht om de gegevens in zijn klantendatabase te gebruiken voor zijn eigen marketingactiviteiten. Snoobi mag dergelijke informatie aan zijn partners overdragen als dit noodzakelijk is om het niveau van de Service te handhaven. Snoobi draagt de klantgegevens niet over aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om het systeem te onderhouden of de continuïteit van de Service te waarborgen. Snoobi mag de naam van de Klant als referentie gebruiken, zonder specifiek de gebruikstoepassing te noemen.

De geldigheid van de overeenkomst

Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst middels een schriftelijke of electronische kennisgeving te beëindigen. Overeenkomsten met Snoobi dienen 30 dagen voorafgaande aan het ingaan van de nieuwe contractperiode te worden opgezegd en door Snoobi bevestigd. Na de kennisgeving van de beëindiging is de Overeenkomst geldig tot het einde van de lopende contractperiode. Snoobi heeft het recht de Overeenkomst zonder kennisgeving te beëindigen als de klant zijn uitstaande factuur nog niet heeft betaald twee weken na de verzenddatum van de betalingsherinnering, als de Klant deze voorwaarden van de Overeenkomst schendt, of als voor de Klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, of als de Klant volgens een autoriteit in gebreke blijft ten aanzien van zijn plichten volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beëindiging van de overeenkomst vanwege wanbetaling blijft het recht van Snoobi op betaling van de factuur onverminderd van kracht.

Snoobi heeft het recht de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. De contactpersoon van de Klant wordt schriftelijk of electronisch van de wijzigingen op de hoogte gebracht ten minste een maand voordat de wijzigingen van kracht zijn. In dit geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen zodra de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Ongeacht de criteria voor beëindiging en de beëindigende partij worden de kosten die de Klant heeft voldaan, niet gerestitueerd bij beëindiging.

Overmacht

Geen van de partijen in deze Overeenkomst is aansprakelijk voor vertragingen of schades die worden veroorzaakt door obstakels die buiten de macht van Snoobi of de Klant liggen, in zoverre deze zaken redelijkerwijs niet konden worden voorspeld op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, en in zoverre de effecten van deze omstandigheden redelijkerwijs niet konden worden vermeden of opgelost. Het kan obstakels betreffen zoals brand, oorlog, terreur, oproer, inbeslagname, ordeverstoringen, verbeurdverklaring, stakingen, bezetting, een boycot of een andere industriële actie, ook in het geval waarbij de partij van deze Overeenkomst hierbij is betrokken. De partij van deze Overeenkomst moet de andere partij van de Overeenkomst direct schriftelijk van het ontstaan en het ten einde komen van de overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Diversen

Afgezien van deze voorwaarden zijn de partijen gebonden aan de Algemene Voorwaarden van Snoobi B.V.
Op deze overeenkomst is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Mochten er conflicten ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dan is de rechtbank van Amsterdam bevoegd om hierover uitspraak te doen.