Gebruiksovereenkomst met betrekking tot de Cuutio-service (de ā€˜Overeenkomstā€™)

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Snoobi B.V. (ā€œSnoobiā€) en de Klant, met betrekking tot het recht van de Klant om de Cuutio Service (ā€œServiceā€) te gebruiken die wordt aangeboden door Cuutio Oy. (ā€œCuutioā€). Door zich aan te melden voor de Service, verbindt de Klant zich aan de volgende voorwaarden.
Het is mogelijk dat voor modules en add-ons additionele voorwaarden van toepassing zijn van de toeleverende bedrijven. Op alle leveringen door Snoobi B.V. zijn onze algemene voorwaarden van kracht.

Registratie

De Klant of vertegenwoordiger van de Klant registreert de Klant als gebruiker van de Service door het invullen van het online formulier voor de Service of het bestellen van de Service via een andere methode, waarbij de Klant akkoord gaat met deze Overeenkomst. Snoobi en Cuutio behouden zich het recht voor de registratie van de Klant al dan niet te accepteren. Beide partijen verplichten zich om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen. De Klant is aansprakelijk voor alle zaken die zich voordoen in relatie tot de gebruikersaccount en het wachtwoord dat aan de Klant is verstrekt. De Klant verplicht zich om de Service te gebruiken volgens de wettelijke normen en de goede zeden.

Pilotperiode

Indien een Pilotperiode is overeengekomen, is deze slechts geldig voor de periode zoals die op de website of in een afzonderlijke overeenkomst staat vermeld en kan voor een domein (of subdomein) slechts Ć©Ć©nmaal worden aangevraagd. De gebruiker van een Pilotperiode stemt er uitdrukkelijk mee in dat Snoobi tijdens de Pilotperiode contact opneemt met de aanvrager om deze te voorzien van informatie en het doen van een aanbod voor het verdere gebruik van de Service. Snoobi kan de aanvraag voor een Pilot afwijzen of de Pilot gedurende de looptijd stopzetten als gebruiker niet aan alle verplichtingen voortvloeiend uit deze Gebruikersovereenkomst voldoet.

Kosten en facturering

Indien niet anders overeengekomen, zijn tijdens de Pilotperiode geen kosten verschuldigd. De betaalde Service wordt op basis van de actuele prijslijst aan de Klant in rekening gebracht. Als zich wijzigingen voordoen in de prijs van de Service, wordt de klant hiervan ten minste ƩƩn maand voor het ingaan van de wijziging op de hoogte gebracht. Na de aangekondigde wijziging heeft de Klant het recht de overeenkomst voor de Service te beƫindigen vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde prijs. De Klant betaalt de kosten vooraf. De vervaldatum voor de betaling is 30 dagen na de factuurdatum. Het standaard btw-tarief is van toepassing.

Service en Serviceniveau

Cuutio is een ā€˜Software as a Serviceā€™ (SaaS) oplossing. Gebruik van de Service is slechts mogelijk door gebruik te maken van een internet browser die voldoet aan de volgende minimum eisen: gebruik van de laatste of voorgaande versie van gangbare internet browsers en gebruik van javascript. Voor een goede werking van de Service kan het gebruik van specifieke browsers en internet ā€˜cookiesā€™ noodzakelijk zijn en de gebruiker stemt expliciet in met het gebruik van ā€˜cookiesā€™ voor dit doel.

Beta-versies en functionaliteit

Het is mogelijk dat functionaliteit in Cuutio nog onvolledig is of nog niet voldoende in de praktijk kon worden getest. (zgn. ‘Beta-functies’). Deze functies worden door Snoobi en Cuutio aan gebruiker zonder kosten ter beschikking gesteld. Gebruiker kan echter geen aanspraak maken op het voortzetten van de functies in volgende Cuutio versies. Ook kan Snoobi en/of Cuutio niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren hiervan. Of een functie zich in een beta-test fase bevindt is te zien aan de aanduiding (Ɵ) of wordt op andere wijze aan de gebruiker gecommuniceerd als het gebruik van (Ɵ) niet mogelijk of praktisch is.

De plichten van de klant

De Klant is verplicht zijn contact- en factuurgegevens up-to-date te houden. De Klant heeft de plicht de aangewezen contactpersoon van de vereiste informatie en bevoegdheden te voorzien voor het vervullen van de plichten die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd voor het contact met Snoobi en Cuutio. Ten aanzien van API-gebruik en integraties die gebruik maken van Cuutio-koppelingen of die van anderen geldt een ā€˜Fair Useā€™ policy.

De rechten en plichten van Snoobi en Cuutio

Snoobi en Cuutio streven ernaar om de Service tijdens kantooruren voor klanten beschikbaar te houden, uitgezonderd tijdelijke onderbrekingen vanwege gepland onderhoud of onvoorziene technische problemen.
Snoobi en Cuutio hebben het recht de voorzieningen, beschikbaarheid en hardwarevereisten van de Service te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Essentiƫle correcties naar aanleiding van fouten en wettelijke vereisten worden zo snel mogelijk doorgevoerd. De Klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht als door de verwijderde, toegevoegde of gewijzigde gegevens veranderingen noodzakelijk zijn in de systemen van de Klant. Snoobi en Cuutio zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke kosten die dit voor de Klant met zich meebrengt. Snoobi behoudt het recht voor de Service op elk willekeurig moment te beƫindigen als er redenen zijn om aan te nemen dat de Klant verzuimt de Overeenkomst na te leven.

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade die door het gebruik van de Service wordt toegebracht aan zichzelf, aan Snoobi of aan derden. Als op Snoobi de verplichting rust om de Klant te compenseren bij het niet nakomen van de verplichtingen van deze Overeenkomst of vanwege fouten of tekortkomingen, kan deze compensatie nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant voor de Service betaalt gedurende ƩƩn factuurperiode. Snoobi is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, zoals winstderving, verlies van gegevens en omzet, beƫindiging van de Service en de verliezen die hierdoor kunnen ontstaan, of schade aan eigendommen. Snoobi biedt geen garanties voor de Service ten aanzien van de integriteit of geschiktheid van de Service voor specifiek gebruik door de Klant.

Snoobi behoudt zich het recht voor een API-verbinding of koppeling met een derde leverancier af te sluiten als Klant de ā€˜Fair Useā€™ policy ten aanzien van deze verbinding niet nakomt.

Eigendom van gegevens

Alle gegevens zoals deze door Snoobi en Cuutio op basis van de Overeenkomst met de Klant van de website(s) van de Klant worden verzameld, en die herleidbaar zijn tot het domein van de klant, zijn eigendom van de Klant. De Klant is gerechtigd de gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. De gegevens zijn beschikbaar voor de Klant via de Service en het recht van de Klant op deze gegevens is beperkt tot de indeling en vorm zoals deze binnen de Service wordt weergegeven.

Cuutio zal de gegevens en archieven in ieder geval opslaan tijdens de duur van de contractperiode. Gedurende deze periode heeft de Klant toegang tot deze gegevens door middel van de Service. Snoobi en Cuutio mogen de indeling van de gegevens en de gegevens zelf gebruiken om de Service voor de Klant mogelijk te maken en te verbeteren. Cuutio mag de geanonimiseerde gegevens gebruiken voor het doen van research. Snoobi en Cuutio zullen gegevens van de Klant nooit aan derden leveren, met uitzondering van situaties die overdracht noodzakelijk maken voor de levering of voortzetting van de Service. Snoobi en Cuutio kunnen de gegevens slechts aan derden leveren indien Klant daarvoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. Het recht op de gegevens door de Klant eindigt als deze Overeenkomst niet langer geldig is. Alle partijen verklaren onafhankelijk te opereren en alle noodzakelijke voorzieningen te hebben getroffen om toegang tot de gegevens en vertrouwelijke informatie veilig te stellen en te voldoen aan alle wettelijke bepalingen ten aanzien van het gebruik en toegang tot deze gegevens.

Marketing

Snoobi heeft het recht om de gegevens in zijn klantendatabase te gebruiken voor zijn eigen marketingactiviteiten. Snoobi mag dergelijke informatie aan zijn partners overdragen als dit noodzakelijk is om het niveau van de Service te handhaven. Snoobi draagt de klantgegevens niet over aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om het systeem te onderhouden of de continuĆÆteit van de Service te waarborgen. Snoobi mag de naam van de Klant als referentie gebruiken.

De geldigheid van de overeenkomst

Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst met een schriftelijke of electronische kennisgeving te beƫindigen. Na de kennisgeving van de beƫindiging is de Overeenkomst geldig tot het einde van de lopende contractperiode, maar ten minste ƩƩn maand. Snoobi heeft het recht de Overeenkomst zonder kennisgeving te beƫindigen als de klant zijn uitstaande factuur nog niet heeft betaald twee weken na de verzenddatum van de betalingsherinnering, of als de Klant deze voorwaarden van de Overeenkomst schendt, of als voor de Klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, of als de Klant volgens een autoriteit in gebreke blijft ten aanzien van zijn plichten volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beƫindiging van de overeenkomst vanwege wanbetaling blijft het recht van Snoobi op betaling van de factuur onverminderd van kracht.

Snoobi heeft het recht de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. De contactpersoon van de Klant wordt schriftelijk of electronisch van de wijzigingen op de hoogte gebracht ten minste een maand voordat de wijzigingen van kracht worden. In dit geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beƫindigen zodra de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Ongeacht de criteria voor beƫindiging en de beƫindigende partij worden de kosten die de Klant heeft voldaan, niet gerestitueerd bij beƫindiging.

Overmacht

Geen van de partijen in deze Overeenkomst is aansprakelijk voor vertragingen of schades die worden veroorzaakt door obstakels die buiten de macht van Snoobi, Cuutio of de Klant liggen, in zoverre deze zaken redelijkerwijs niet konden worden voorzien op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, en in zoverre de effecten van deze omstandigheden redelijkerwijs niet konden worden vermeden of opgelost. Het kan obstakels betreffen zoals brand, oorlog, terreur, oproer, inbeslagname, ordeverstoringen, verbeurdverklaring, stakingen, bezetting, een boycot of een andere industriƫle actie, ook in het geval waarbij de partij van deze Overeenkomst hierbij is betrokken. De partij van deze Overeenkomst moet de andere partij van de Overeenkomst direct schriftelijk van het ontstaan en het ten einde komen van de overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Diversen

Afgezien van deze voorwaarden zijn de partijen gebonden aan de algemene voorwaarden van Snoobi B.V. Op deze overeenkomst is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Mochten er conflicten ontstaan in verband met deze Overeenkomst, dan is de rechtbank van Amsterdam bevoegd om hierover uitspraak te doen.